REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Katsastusvirrat Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 pykälä) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018

1.Rekisterinpitäjä

Katsastusvirrat Oy

Kiertotie 1, 34800 Virrat, y-tunnus: 2618850-7

2.Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Aulis Humalajoki, 045 8540464, aulis.humalajoki@katsastusvirrat.fi

Päivi Humalajoki, 050 5209799, paivi.humalajoki@katsastusvirrat.fi


3. Rekisterin nimi

Katsastusvirrat Oy:n
asiakas- ja työntekijärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen
oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on -henkilön suostumus

-sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

-asiakas- ja työsuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen
ylläpito ja markkinointi sekä normaalit työsuhteeseen liittyvät asiat.

Tietoja ei käytetä automatisoituun
päätöksentekoon.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
henkilön nimi, henkilötunnus (työntekijät), asema, yritys/organisaatio,
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tunnukset/
profiilit sosiaalisen median palveluissa,
tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista,
laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot sekä normaalit
työsuhdetiedot.Tietoja säilytetään lain edellyttämä aika.

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan
asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse,
sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas tai työntekijä luovuttaa tietojaan.

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja
tietojen siirto Eu:n tai Eta:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille
tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan tai työntekijän kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan
huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella,
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä
huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilö-
tietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on
oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheen korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle.Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle Eu:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssa ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on
muut Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää esittämään
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa asiakkaalle Eu:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).